POLITYKA PRYWATNOŚCI

Masz do czynienia z profesjonalistami – przestrzegamy Twojej prywatności i nie tolerujemy spamu. W każdym detalu naszej działalności respektujemy Twoje prawo wyboru. Tysiące osób, które już nam zaufały, znają nasze zobowiązania wobec użytkowników. W dziale tym zapoznasz się z realizowaną przez nas Polityką Prywatności.Przed zarejestrowaniem się warto przeczytać niniejszą publikację. W pełni szanujemy Twoją prywatność i zawsze dokładamy wszelkich starań, aby respektować Twoje prawo wolnego wyboru.

DEKLARUJEMY

 • Poszanowanie Twojego wolnego prawa wyboru.
 • Zapewniamy natychmiastowe usunięcie Twoich danych osobowych na każde żądanie.
 • Nie będziemy udostępniać oraz sprzedawać danych naszych czytelników i użytkowników.
 • Nasze materiały będą wysyłane jedynie do osób, które wyraziły na to zgodę.

Jeśli według Ciebie nasze działania w jakikolwiek sposób przyczyniły się wykorzystania Twoich danych w sposób nieodpowiedni – prosimy o kontakt: contact@esthezo.com.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Beauty Clinic s.c. ,  ul. Kilińskiego 44/IX 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443569423
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Beauty Clinic s.c. ,  ul. Kilińskiego 44/IX 41-200 Sosnowiec lub drogą e-mailową pod adresem: contact@esthezo.com.
 3. Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
 4. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”,
 5. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 6. ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. 2019 poz. 125),
 7. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.),
 8. ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.),
 9. ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 287),
 10. ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 11. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

CEL, ZAKRES, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących przypadkach:

 

 1. a) w celu świadczenia usług marketingowych dotyczących produktów własnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym: wyświetlania kupującemu treści marketingowych niedostosowanych do jego preferencji (reklama kontekstowa), wyświetlania treści marketingowych dla Kupującego w zgodnie z jego zainteresowaniami (reklama behawioralna), wysyłania powiadomień e-mail o ciekawych ofertach lub treściach zawierających informacje handlowe, prowadzenia innych działań w związku z marketingiem bezpośrednim towarów i usług oraz przesyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną, sms, MMS, Telefoniczne i inne działania reklamowe i telemarketingowe, w tym w ramach świadczenia usługi newslettera za zgodą osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, do czasu wniesienia sprzeciwu lub w przypadku newslettera do czasu cofnięcia zgody.
 2. b) w celu utworzenie konta klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz zawarcia i wykonania umowy, w tym obsługi roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Administrator w tym celu przetwarza następujące dane: imię i nazwisko lub firma, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, adres IP, pliki cookie, numer zamówienia i numer konta bankowego. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub roszczenia.
 3. c) w celu obsługi wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi i zadań związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub cofnięcia zgody.
 4. d) w celu świadczenia usługi Rezerwacja on-line i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, wybór centrum dietetycznego, rodzaj wizyty, termin wizyty. Dane te są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub roszczenia.
 5. e) w celach analitycznych i statystycznych dla usprawnienia świadczonych usług oraz dla bezpieczeństwa, w tym informatycznego oraz zapobiegania i zwalczania prób oszustw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), Administrator przetwarza następujące dane: adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub wyjaśnienia incydentów.
 6. f) w celu wypełniania obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę odpowiednimi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres prywatny lub adres prowadzenia działalności oraz numer NIP, numer zamówienia i numer konta bankowego. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 1. przewoźnikom, spedytorom, kurierom, operatorom pocztowym – w przypadku Kupującego, który w Sklepie internetowym korzysta ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi, pośrednikowi lub operatorowi pocztowemu, realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktu Kupującemu,
 2. podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Kupującego, który w Sklepie internetowym korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu podmiotowi, obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Kupującego,
 3. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy, działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką prywatności,
 4. dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniającym Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna), Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu dostawcy, działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z Polityką prywatności.
 5. przekazanie danych osobowych przez Administratora każdorazowo wymaga zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w Polityce prywatności. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 6. Administrator nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych podmiotom trzecim, z wyłączeniem podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie Administratora oraz w przypadku, gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania prawne (na wniosek uprawnionych organów państwowych), a w takim przypadku zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych koniecznych celem udostępnienia.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.
 8. Więcej na temat przekazywania przez Spółkę danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, katalogu takich odbiorców oraz warunków takiego przekazywania można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: (www.esthezo.com).
 9. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 10. a) dostępu,
 11. b) sprostowania,
 12. c) usunięcia,
 13. d) ograniczenia przetwarzania,
 14. e) przenoszenia,
 15. f) cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w tym wobec profilowania,
 16. Jeżeli Pani/Pana wyrazili zgodę na przetwarzanie Twoich danych, można ją w każdej chwili cofnąć. Takie odwołanie wpływa na dopuszczalność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych po ich przekazaniu. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem,
 17. O ile Administrator opiera przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na wyważeniu interesów, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Dzieje się tak w szczególności, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zawartej z Pani/Pana umowy. Dokonując takiego zgłoszenia, zostanie  Pani/Pana poproszony o wyjaśnienie powodów, dla których Twoje dane osobowe nie powinny być przetwarzane przez Administratora, który sprawdzi sytuację i zaprzestanie lub dostosuje przetwarzanie danych lub wskaże ważne, uzasadnione powody, na podstawie których będzie kontynuował przetwarzanie,
 18. Pani/Pana może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką reklamą typu direct mail,
 19. wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych jej narusza przepisy RODO.
 20. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora, lub korzystając z Formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego:

– kontakt e-mailowy pod adresem: contact@esthezo.com,

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bluman sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE

Aby nasze strony internetowe funkcjonowały poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to niewielkie pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash

Polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do European Beauty Distribution Sp. z o.o .

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administrator w Sklepie internetowym może korzystać z profilowania, co oznacza, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość, w tym, w celu podejmowania działań marketingowych.
 2. Decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w Sklepie internetowym.
 3. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Kupującego na stronie Sklepu internetowego z wykorzystaniem danych cookies oraz danych historycznych, zapisanych na Koncie Klienta w celu oceny preferencji i zainteresowań Kupującego (np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów).
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na profilowaniu lub innym zautomatyzowanym przetwarzaniu i ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec profilowania jej danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Właściciel sklepu internetowego zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jednak z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie mogą wpłynąć na deklarację zawartą powyżej.

W przypadku nie wyrażenia zgody na naszą Politykę Prywatności, prosimy zrezygnować z odwiedzania sklepu i korzystania z naszych usług.

Obecna wersja obowiązuje od 1.09.2021r.